Moemoeā

openingNa Kumu Keala Ching

Eō ka Lani, nani ao
Ao melemele a‘e nō
Noho puni ka ‘Ōpua
Pua lei Kahiki moe
Moemoeā, moemoeā

Ola ke ola, lani ao
Ao poli makamaka
Kau aku i ka poli
Lipolipo, komohana
Moemoeā, moemoeā

Kau ka moe, moemoeā
Noke mau ke ola
Ola ke ola, noke mau ē
A mau a mau, a mau a mau
Moemoeā, moemoeā

E ola

‘O Keaomelemele ka wahine o nä ao melemele i ‘ike ‘ia ma ka pi‘ina a me ka näpo‘o ‘ana o ka lä. He akua wahine ‘o ia o ka hula a he haumäna o Kapo‘ula, kekahi akua wahine a‘e o ka hula. Ahuwale ka nani o Keaomelemele ma ka lae ‘o Ka‘ukulaelae, Keauhou. I ka näpo‘o ‘ana o ka lä, he paipai ia i ka mana‘olana o nä känaka aloha iä Keaomelemele, e hiki ana nö he lä hou.

Noho wale au i ka hale o ku‘u hoaaloha ‘o Mayumi Oda kona inoa. Ma laila nö, ua ‘ike ho‘i mäkou i ka nani o ke ao, he ao melemele ia i këlä me këia mau lä ma kö Mayumi hale. Ma ko‘u ‘ike ‘ana i ka nani o Keaomelemele, puka wale maila ko‘u aloha i ka moe ‘ana o ka lä ä ho‘i hou mai. He mana‘olana ia. E ola ke ola!

Ho‘ola‘a ‘ia këia mele no Mayumi Oda, 2004.


To Dream

Rejoice the heavens, heavens so beautiful
Heavens are yellow above so high
Surrounded by ‘Ōpua clouds
A flower lei upon the horizon
To dream, to dream

Life lives, heavens above
Breast of heavens, precious indeed
Place forward upon the heavens
Deep within, Western horizon
To dream, to dream

Place the life, to dream
Move onward, the life
Life lives and moves onward
Forever and ever
To dream, to dream

Keaomelemele is the woman of the yellow clouds visible during sunset and sunrise. She is known as a Hula Goddess and a student of Kapo‘ula—Hula Goddess. Keaomelemele often graces us with her beauty at the point of Ka‘ukulaelae, Keauhou. As the sun sets it encourages Keaomelemele’s true believers to dream and hold on to hope, because a new day will arrive.

As I sat at the home of my dear friend, Mayumi Oda, we observed the beauty of the clouds. Yellow clouds every day at Mayumi’s house. My observation of Keaomelemele shares my compassion of the sunset and sunrise. Hope indeed, Life!

E ola ke ola–let life live forever!

This mele is dedicated to Mayumi Oda, 2004.


For more information on Kumu Keala and Nä Wai Iwi Ola, visit nawaiiwiola.org

Comments are closed.