Ka Wehena: No‘u ē, Aia e ka Lā

Pū‘ū ‘O‘o in early morning light. photo courtesy of USGS, photographer: R.W. Decker

No‘u ē

Na Kumu Keala Ching

Click the cover to see this story in our digital magazine.

Click the cover to see this story in our digital magazine.

Aia lā kahi kapu i mua o‘u
‘Ō ihola ka pono no‘u ē
Eia maila ka ‘i‘ini a‘e nō
Nene‘e akula ke ala no‘u ē
I laila ala kahi kapu nō
No‘ono‘o ka pono no‘u ē
Ho‘i nō e ke kapu, kapu iho nō
‘Ō maila ke aloha, ke aloha no‘u ē

He mele nō no‘u ē

Before, a sacred journey
Righteousness bestowed
Desires are acknowledged
Encourage the journey
Sacredness is there
Seek righteousness within
Return sacredness, sacredness anointed
Gratitude bestowed, compassion within

A song honoring the one

Aia e ka Lā

Na Kumu Keala Ching

Aia e ka lā i ka Hikina
Pi‘i a‘ela i ka lewalani
Aniani ku‘u ‘ike i ka lehua
Lehua lā i Kīlauea
‘Ōpua a‘ela i Komohana
Lele maila ka ‘Iwa i ka Lehua
Ho‘i nō e ke kapu i ka Ni‘olani
I laila a‘ela o ke aloha ē

He mele nō ka Ni‘olani

Eastern shores, one finds an enlightened source
Ascending source to the highest peak
Clarity of one’s knowledge is the source
Centered within Kīlauea
Fullness is achieved upon the Western shores
Observed flight of the ‘Iwa Bird towards the source
Sacredness returns to one’s temple
Compassion is there, enlightened by the source

A song honoring sacredness


He ‘i‘ini nui ko‘u e ‘imi i ke kapu o ke ola kūpuna. He hō‘ailona kūpono ka‘apuni o kākou āpau ā aia nō iā ‘oe e pili kou ola i kēia mau kūpaianaha nō! Huli wale ‘oe i ka ‘oia‘i‘o ma kou ola me nā kūpuna ā pule mau i ke Akua. ‘O ia ihola!

My deepest desire is to seek the sacredness (characteristics, values and stories) of our Kūpuna. Observe the righteous signs about us and choose your relationship with these amazing gifts. Seek the true (of these signs) within your journey of your elders and then, honor the Highest Power. Here it is!

Truly honoring the knowledge shared within the life of Hula! Eō mai e nā Loea Hula, nā Kahuna Hula,a me nā Kumu Hula i nā hana pono o kō kākou ola! ❖


For more information on Kumu Keala and Nä Wai Iwi Ola, visit nawaiiwiola.org.

Comments are closed.